භෞතික සිසිලනය සහ සීතල සම්පීඩනය

  • Cold compress

    සීතල සම්පීඩනය

    වෛද්‍ය සීතල සම්පීඩනය මගින් දේශීය කේශනාලිකා සංකෝචනය, දේශීය තදබදය සමනය කිරීම, ස්නායු ඉඟියේ සංවේදීතාව අඩු කිරීම සහ වේදනාව සමනය කිරීම, සිසිල් කිරීම සහ උණ අඩු කිරීම, දේශීය රුධිර ප්‍රවාහය අඩු කිරීම, දැවිල්ල හා purulent විසරණය වළක්වා ගත හැකිය.