තොල් සීරීම

  • Lip scrub

    තොල් සීරීම

    තොල් සීරීමට ලක්වන කාර්යභාරය කුමක්ද? වැටීම තුළ කාලගුණය වියළි වන අතර කාලානුරූපව තෙතමනය අතිරේකව සැපයිය නොහැක, තොල් වියළි ලෙස පෙනෙන්නට හෝ පීල් කිරීමේ සංසිද්ධියක් ඇති අතර සම පිරිසිදු කර ගැනීමට අතින් අදින්නේ නැත, නමුත් ඔබට නවතම නිෂ්පාදන භාවිතා කළ හැකිය, ලිප් ස්ක්‍රබ්. එමඟින් lab ලදායි ලෙස අමාත්‍යංශයේ අමාත්‍යංශය ඉවත් කළ හැකිය.